Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

Názvy právnických osob

Dodatky názvů právnických osob (s. r. o., a. s. a další) se v češtině správně oddělují čárkami. Pokud tedy za jménem firmy následuje další část věty, bude dovětek označující formu společnosti oddělen čárkami z obou stran. Za tečkami dovětku je třeba podle typografických zvyklostí a norem dělat mezery. Výjimkou je poslední tečka, k níž těsně přiléhá čárka.

Příklad: Ředitel společnosti imprimis, s. r. o., přivítal všechny přítomné hosty.

Pokud za jménem firmy věta končí, napíše se název nakonec a za dovětek se už další tečka nepíše.

Příklad: Všechny přítomné hosty přivítal ředitel firmy imprimis, s. r. o.

Setkáváme se s tím, že řada klientů si přeje nechávat název firmy přesně v tom tvaru, v jakém ho mají zapsaný v obchodním rejstříku. Argumentují tím, že správně se jejich společnost jmenuje tak, jak je napsaná v zakládací listině nebo společenské smlouvě.

Co my na to?

V obchodním rejstříku najdeme spoustu firem, které jsou zapsány pravopisně nesprávně. Těžko přitom říct, kde nesprávné zapisování začalo – zda v podkladech pro jednání společníků o založení společnosti, u notáře, nebo na obchodním rejstříku. Protože existence nebo neexistence čárky mezi názvem a dovětkem může skutečně být významným prvkem ve jménu, které je s to odlišit dvě firmy, doporučujeme v tištěných materiálech psát název tak, jak je to skutečně zapsáno v obchodním rejstříku. Co se týká mezer za tečkami, toto typografické pravidlo doporučujeme dodržet, protože by se tím narušila konzistence textu (mezery za tečkami ukončujícími věty přece dělají všichni).

Co na to jazykovědci?

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, který je v jazykových věcech nejvyšší autoritou, doporučuje ve všech písemných materiálech firmy psát názvy tak, jak je uvedeno v úvodu článku, tedy s čárkou (čárkami) a mezerami, a pouze v dokumentech právní a administrativní povahy případně ponechávat jména přesně v takové podobě, v jaké jsou zapsány v obchodním rejstříku. Důvod je ten, že se firma musí ve smlouvě jednoznačně identifikovat. Není to ale nutné, protože se společnost specifikuje i pomocí jiných údajů (zejména identifikačním číslem).

Štítky: